خریدار مازوت 280 (100هزارتن )

该广告具有国际公信力。

flag icon

Iran

Buyer of grade 280 fuel oil I need 100 thousand
(خریدار مازوت 280 (100هزارتن ))

پورگل描写 :

Buyer of grade 280 fuel oil

I need 100 thousand

Call ****************


خریدار مازوت 

با گرید 280

100هزارتن