ad image

این آگهی تنها در کشور مرجع دارای اعتبار است.

flag icon

ایران


(خریدار پنجاه هزارتن گندله با ارایه LC)توضیحات :


خریدارپنجاه هزارتن گندله با ارایه LCدیداری ۳۰،۲۰،۱۰روزه تسویه تا عید به طور کامل انجام میشه هستیم