ad image

این آگهی تنها در کشور مرجع دارای اعتبار است.

flag icon

ایران


(خریدار کاتد مس)

Alireza Ebrahimiتوضیحات :


خریدار کاتد مس هستیم داخلی بصورت غیر رسمی
صادراتی با ریزش مناسب
بصورت نقدی یا ارزی
به هر میزان و تناژ